TERMES I CONDICIONS D'ÚS

Benvingut al lloc web de Fet per tu.. A continuació pot llegir els termes i condicions que regeixen l'ús d'aquest lloc.

AQUESTS TERMES I CONDICIONS D'ÚS CONSTITUÏXEN UN ACORD LEGAL ENTRE VOSTÈ I FET PER TU, AMB DOMICILI C/ Cardenal Cervantes, 12 Tel. 977 243 515 - 667 425 156· 43001 TARRAGONA.
LI PREGUEM QUE LLEGEIXI AQUEST ACORD EN LA SEVA TOTALITAT ABANS DE SEGUIR USANT EL LLOC WEB O ABANS DE DESCARREGAR ALGUNA IMATGE.

Propietat d'aquest lloc web

Aquest lloc web és propietat i està controlat per Fet per tu. Tot el contingut que es presenta o es mostra en aquest lloc web, incloent-hi, encara que sense limitar-se a ells, textos, gràfics, imatges fotogràfiques, imatges en moviment, sons i il·lustracions, és propietat de Fet per tu o bé dels seus llicenciants.

Tots els elements dels llocs web de Fet per tu, incloent-hi, encara que sense limitar-se a ells, el disseny general i el contingut, estan protegits per les lleis d'imatges comercials, copyright, drets morals i altres lleis relacionades amb els drets de propietat intel·lectual. Tret que es permeti explícitament en aquest o en un altre acord amb Fet per tu, queda prohibida la còpia o retransmissió d’una part o un element d'aquest lloc web o el seu contingut per qualsevol mitjà i aquest lloc web, el seu contingut i tots els drets corresponents continuaran sent propietat exclusiva d’Fet per tu, tret que s'acordi el contrari expressament. Vostè haurà d'indemnitzar a Fet per tu, per qualsevol pèrdua, despesa, cost o dany que sofreixi com a conseqüència de l'incompliment dels termes d'aquest text o de l'ús no autoritzat del contingut i els drets relacionats.

Responsabilitat

Aquest lloc web i el seu contingut es proporcionen 'tal qual' i Fet per tu exclou, fins al límit màxim que permet la llei aplicable, qualsevol garantia, expressa o implícita, incloent (sense cap limitació), qualsevol garantia implícita de comerciabilitat, qualitat satisfactòria o adequació per a un fi en particular. Fet per tu no serà responsable de danys de cap tipus derivats de l'ús d'aquest lloc, incloent-hi, encara que sense limitar-se a ells, els danys directes, indirectes, suplementaris, punitius i conseqüents. No es garanteix que les funcions d'aquest lloc web ni dels seus materials operin sense interrupció o no tinguin errors. Vostè, i no Fet per tu, assumirà les despeses completes del manteniment, les reparacions o les correccions que sigui necessari realitzar a causa del seu ús d'aquest lloc web.

Tret que s'especifiqui el contrari en aquests Termes i Condicions d'Ús o en qualsevol lloc d'aquest lloc web o tret que sigui obligatori en virtut de la llei pertinent, Fet per tu. no serà responsable de danys de cap tipus (incloent-hi, sense cap limitació, la pèrdua de beneficis, els danys directes, indirectes, compensatoris, conseqüents, exemplars, especials, contingents o punitius) que es derivin de l'ús, de la impossibilitat d'usar-lo o del funcionament d'aquest lloc web o el contingut, amb independència de si se'ns havia advertit de la possibilitat que es produïssin tals danys.

Fet per tu realitza tot l'esforç raonable per garantir la precisió, exactitud i fiabilitat del contingut, però no realitza cap declaració ni garantia quant a la precisió, exactitud o fiabilitat d’aquest contingut.

És possible que en el lloc web de Fet per tu  hi hagi enllaços que condueixin a altres llocs. No obstant això, aquests altres llocs web no estan sota el control de Fet per tu, motiu pel qual no som responsables del seu contingut ni de cap pèrdua que vostè sofreixi en relació amb el seu ús. Vostè renuncia a interposar qualsevol demanda contra Fet per tu en relació amb la inclusió d'enllaços que condueixin a llocs web externs o amb el seu ús d'aquests llocs web.

Llei aplicable. Jutjats i Tribunals competents

Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la llei espanyola.

Fet per tu, els visitants d'aquesta web i qualsevol persona o empresa que utilitzi o contracti qualsevol servei que es presti en la mateixa, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, per a la resolució de qualsevol controvèrsia o disputa legal que eventualment pogués presentar-se.

Política de protecció de dades personals

De conformitat amb allò exposat per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/99), les seves dades personals s'inclouran en el nostre fitxer automatitzat. La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com finalitat principal obtenir la informació bàsica necessària per a respondre les consultes que se'ns formulin.

En la web s'exposa un e-mail ( fetpertu@fetpertu.net ) i un formulari de contacte. Si vostè envia un e-mail a aquesta adreça de correu electrònic o emplena el formulari i ho envia, la informació és rebuda per Fet per tu i mai és venuda, cedida o llogada a altres empreses.

 
   Instagram   Twitter   Youtube    /  Contacte  /  Avís Legal  /  Inici  /  
Gestió web: WEBSx3 / © 2016 Fet per tu - Tots els drets reservats